Advocaat specialist voor ondernemers en MKB

Privacy statement en Cookiebeleid

Privacy Statement

 

Hoe en waarom verzamelt Advocaat Geevers persoonsgegevens?

Advocaat Geevers verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die hij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste telefoongesprek tussen Advocaat Geevers en een (potentiele) klant of aan de situatie dat een (potentiele) klant een mailtje stuurt aan Advocaat Geevers. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Advocaat Geevers zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. Het is belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop Advocaat Geevers persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom heeft hij dit statement opgesteld.

 

Wie is Advocaat Geevers precies?

Advocaat Geevers geldt in veel gevallen als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Hij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30228881, gevestigd aan de Langerakbaan 217 te Utrecht, bereikbaar op telefoonnummer 030 – 6700562 en per mail op freekgeevers@advocaatgeevers.nl.

 

Heeft Advocaat Geevers een Functionaris Gegevensbescherming?

Advocaat Geevers heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Advocaat Geevers en waarom doet zij dat?  

Advocaat Geevers verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, om verschillende redenen. De gegevens die hij het meest verwerkt zijn

 • Identificatiegegevens (naam, mailadres, contactpersoon, telefoonnummer, kvk-nummer)
 • Locatiegegevens (post- en/of vestigingsadres)
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, betaalgegevens).

 

Het eerste hoofddoel van deze verwerking is om een overeenkomst met de klant tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten Advocaat Geevers en de klant immers met elkaar kunnen communiceren. Het tweede hoofddoel is om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld om periodiek overleg over de voortgang. Het derde hoofddoel is om facturatie van de werkzaamheden c.q. dienstverlening mogelijk te maken, alsook om betaling (en desnoods incasso) te faciliteren. Het laatste hoofddoel is om de klant te kunnen informeren over ontwikkelingen die relevant voor hem of haar kunnen zijn.

 

Mág Advocaat Geevers die gegevens verwerken?

Advocaat Geevers verwerkt persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt of als een bestelling geplaats wordt. Verder verwerkt Advocaat Geevers persoonsgegevens als zijn eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor Advocaat Geevers redelijkerwijze onmogelijk is om zijn  werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Ten slotte vraagt Advocaat Geevers in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken. De formele rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus

 1. dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.
 2. dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Advocaat Geevers (of een derde)
 3. dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking

 

Ten aanzien van rechtsgrond (ii) geldt dat het in alle gevallen gaat om verwerkingen die voor Advocaat Geevers noodzakelijk zijn om zijn dienstverlening te kunnen realiseren. Hij kan simpelweg zijn werkzaamheden niet doen (niet met de klant communiceren, geen stukken samenstellen, geen support bieden, geen facturen sturen enz.) zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de klant. Het belang dat Advocaat Geevers heeft bij deze verwerkingen is daarom groot. Dat geldt te meer nu er voor hem geen mogelijkheid is om zijn doelen te bereiken zónder gebruik te maken van die gegevens. Advocaat Geevers meent dat zijn belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Ten eerste omdat hij uit ervaring weet dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. Daarom kan hij dat tot uitgangspunt nemen. Ten tweede omdat Advocaat Geevers alleen de gegevens gebruikt die hij ook daadwerkelijk nodig heeft om haar doel te verwezenlijken. Ten derde omdat hij de betreffende gegevens niet langer bewaart dan  nodig. Zodoende beperkt Advocaat Geevers de inbreuk op de rechten van de betrokkene tot het minimum.

Ten aanzien van categorie (iii) geldt dat gegeven toestemming te allen tijden weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden.

 

Komen die persoonsgegevens ook bij anderen terecht?

Advocaat Geevers zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen waar hij mee samenwerkt. Dat zijn zogenaamde ’verwerkers’. Met die verwerkers heeft Advocaat Geevers overeenkomsten gesloten. Die dienen om te waarborgen dat die verwerkers (net zoals Advocaat Geevers zelf) zorgvuldig met die gegevens omgaan. Zo is die verwerker op grond van die overeenkomst bijvoorbeeld verplicht om te zorgen voor deugdelijke beveiliging, om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan en om de gegevens te vernietigen.

 

Advocaat Geevers beoogt niet om persoonsgegevens te delen met andere partijen dan verwerkers. Hij voorziet hoogstens dat er, in een enkel geval, informatie gedeeld zal worden met (een andere) medewerker van de klant of met een partijen die in een directe relatie staan tot de klant.  

 

Blijven de persoonsgegevens in Europa?

In dit kader wordt gesproken van de Europese Economische Ruimte (EER). Die bestaat uit de landen van de EU, aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Alle landen die daarbuiten vallen, gelden als een ‘derde land’. Advocaat Geevers geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen. De persoonsgegevens blijven in beginsel dus in Europe. Als er in een uitzonderlijk geval toch sprake is van doorgifte aan een ‘derde land’ dan zal dat alleen gebeuren naar een land waarvan op Europees niveau uitdrukkelijk is vastgesteld dat daar een passend niveau van persoonsgegevens gewaarborgd is.

 

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

Advocaat Geevers bewaart de gegevens die door hem verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. De precieze termijnen zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat Advocaat Geevers heeft opgesteld.

Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is Advocaat Geevers allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen. Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft Advocaat Geevers waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Ten slotte heeft Advocaat Geevers zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door zijn belangen en die van zijn klanten. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd  langer bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan mailcorrespondentie) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie Statement (zie elders op deze website).

 

Welke rechten heb ik?

Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij Advocaat Geevers een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Advocaat Geevers uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met:

 • Advocaat GeeversDe F.A. GeeversLangerakbaan 2173544 RD Utrecht

  030 – 6700562

  freekgeevers@advocaatgeevers.nl

 

Freek zal binnen een maand reageren op uw bericht.

 

Als u meent dat Advocaat Geevers handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

 

Is er bij Advocaat Geevers sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Er vindt bij Advocaat Geevers geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.  

 

Wat moet ik nog meer weten?

 1. Om een deugdelijk privacybeleid te kunnen voeren, heeft Advocaat Geevers een register opgesteld van alle manieren waarop hij persoonsgegevens verwerkt. Per verwerking zijn o.a. het doel, de grondslag en de bewaartermijn opgenomen.
 2. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Advocaat Geevers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Een omschrijving daarvan is ook opgenomen in het verwerkingsregister. Advocaat Geevers beoordeelt periodiek of deze maatregelen nog afdoende zijn.
 3. Het privacybeleid van Advocaat Geevers ziet ook op zaken die los staan van zijn relaties met haar klanten. Zo geldt er bijvoorbeeld ook een bewaartermijn voor gegevens van sollicitanten.
 4. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Advocaat Geevers heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

 

Versie 1.0, dd 24 mei 2018  

 

Cookiebeleid

Advocaat Geevers maakt op deze website gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo wordt uw gebruik van de website gemakkelijker gemaakt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

Soorten cookies

Functionele cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de website makkelijker kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van uw inloggegevens, zodat u niet elke keer in hoeft te loggen. Ook het opslaan van de inhoud van uw winkelwagen of het sluiten van de cookiemelding vallen onder functionele cookies.

Analytische cookies
Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag binnen één of meerdere websites op te slaan. Hiermee kunnen persoonlijke aanbiedingen voor u gemaakt worden. Meestal zijn dat zogenaamde ‘third party cookies’. Dat betekent dat die cookies niet door de eigenaar van de website geplaatst worden maar door een andere partij.

Toestemming

Niet alle cookies zijn gemaakt om uw gegevens te verzamelen. Met functionele cookies bijvoorbeeld worden geen persoonsgegevens verzameld. Om deze cookies te plaatsen is geen toestemming nodig. Ze worden daarom direct ingeladen als je de website bezoekt. Bij analytische cookies is het soms nodig om vooraf toestemming te vragen om die te plaatsen. Dat hangt af van de gebruikte instellingen. Google Analytics kan bijvoorbeeld zo ingesteld worden dat het ‘veilig’ is voor u. Dan mag dat cookie geplaatst worden zonder uw toestemming. Bij tracking cookies is altijd uw toestemming nodig voordat die geplaatst mogen worden.

Overzicht van de cookies die op deze website gebruikt worden

Deze website gebruikt geen cookies waarvoor toestemming nodig is.

Let op: wij kunnen niet instaan voor het privacybeleid van de derden wiens third-party-cookies op uw apparaat terecht komen. Daarvoor verwijzen wij u naar de website van de betreffende derde.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

U heeft recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Wijzigingen en contact

Van tijd tot tijd kan het voor ons nodig zijn om dit cookiebeleid te wijzigen. Wij raden u aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Advocaat Geevers (030 – 6700562, of freekgeevers@advocaatgeevers.nl).

Versie dd. 24 mei 2018