Advocaat specialist voor ondernemers en MKB

Algemene voorwaarden

Algemeen

Advocaat Geevers is de handelsnaam van F.A. Geevers, hierna te noemen ‘de Advocaat’. Hij aanvaardt de opdracht en geldt als opdrachtnemer c.q. wederpartij van de opdrachtgever, hierna te noemen ‘de Cliënt’. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Advocaat en de Cliënt.

Opdracht

De rechtsbetrekking tussen de Cliënt en de Advocaat heeft te gelden als een overeenkomst van opdracht. De overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat de Advocaat de opdracht van de Cliënt expliciet heeft aanvaard. Zowel de Cliënt als de Advocaat kunnen de opdrachtovereenkomst beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.

De advocaat verbindt zich om de opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. De advocaat kan nooit gehouden geacht worden om een bepaald resultaat te realiseren. Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige van de Cliënt afkomstige originele stukken op verzoek aan hem/haar worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende 5 jaar zal worden bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

Declaratie

Voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt het honorarium verschuldigd, gebaseerd op het overeengekomen uurtarief en de bestede tijd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting. Het uurtarief en alle overige afspraken daaromtrent worden door de Advocaat bij het aanvaarden van de opdracht schriftelijk aan de Cliënt bevestigd. De Advocaat is gerechtigd de door hem gehanteerde tarieven en de door hem bedongen vergoedingen voor onkosten (periodiek) te wijzigen.

Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht. De Advocaat is steeds gerechtigd van de Cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht of met tussentijdse declaraties.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de Cliënt komen. In dergelijke zaken wordt de Cliënt geacht de (te verwachten) Eigen Bijdrage vooraf te voldoen en zal de Advocaat – tenzij expliciet anders overeengekomen – geen werkzaamheden verrichten totdat de toevoegingbeslissing verkregen is.

Betaling

Betaling van declaraties van de Advocaat dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Ingeval de Cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan de Advocaat weigeren zijn werkzaamheden aan te vangen of kan hij deze opschorten of staken, met dien verstande dat hij daarbij niet zal handelen in strijd met Gedragsregel 9. De Advocaat is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

Aansprakelijkheid

Indien bij de uitvoering van een opdracht van de Cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot (beroeps)aansprakelijkheid van de Advocaat leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de Advocaat afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende concrete geval aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat de Advocaat in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis, als bedoeld in de vorige zin, wordt ook een nalaten begrepen. Bij het inschakelen van derden zal de Advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Advocaat is echter niet aansprakelijk voor eventuele toerekenbare tekortkomingen van deze derden.

Geschillen

Ingeval van een geschil tussen de Client en Advocaat Geevers kan de Client een beroep doen op de kantoorklachtenregeling. De tekst van die regeling is gepubliceerd op www.advocaatgeevers.nl.

Kantoorklachtenregeling Advocaat Geevers

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocaat Geevers en de cliënt. Het kantoor draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Freek Geevers die optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.